Taustakuva

Luotettava sopimuslaatu ei synny sattumalta

Laatu on henkilökohtaista vastuuta

Rakennustyön laadunvarmistus ja työskentelyn tehokkuus on asennelaji jokaisessa työtehtävässä eikä henkilökohtaista vastuuta voi ulkoistaa yritykselle tai muille henkilöille.

Rakennushankkeissa tasainen tuotanto- ja palvelulaatu syntyy yhteistyössä kaikkien siihen osallistuvien ihmisten henkilökohtaisen ammattitaidon, asenteen ja työpanoksen tuloksena.

Yhteisöjen toimintamallit, kalusto ja tietojärjestelmät luovat perustan henkilöstön tuotanto- ja palvelulaadulle, mutta jatkuva uusiutuminen on välttämätöntä suorituskyvyn ja tulosten parantamiseksi.

Rakennustyön laadunvarmistus Uccomasterilla antaa avaimet tehokkaaseen tuotannonohjaukseen luoden edellytykset toiminnan kehittämiselle.

Korjauskustannukset ja sopimuslaatu

Teollinen rakennustyön laadunvarmistus on raakaa asiantuntijatyötä ja siihen tulee osoittaa resursseja

Digitaaliset asiakirjat eivät synny itsestään, joten työvaiheet täytyy valokuvata paikalla fyysisessä tuotantoympäristössä niiden laatimista varten.

Digitaalisten asiakirjojen raaka-aineen eli datan tuottaminen vaatii siis raakaa työsuoritusta, joten Uccomasterin käyttö ei helpota työmaiden arkea työvaiheiden todentamisen osalta, päinvastoin!

Virheelliset työsuoritukset ovat helppoja korjata ennen seuraavaa työvaihetta korjauskustannusten ollessa vielä minimaaliset.

Tuotantojohdon resursseja vapautuu edistävään työhön korjaustöiden sijasta ja kiusallista keskustelua ylimääräisistä kustannuksista ei yrityksen johdon kanssa ole tarpeellista käydä.

Teollinen laadunvarmistus

Rakennustyön laadunvarmistus ja valvontatyön taso sekä tasokkuus määräytyvät yksinomaan tilaajan tahtotilan mukaisesti

Laadunvarmistus on jatkuvaa, määrämuotoista ja tuotantolähtöistä johtamistyötä sopimuslaadun saavuttamiseksi ja todentamiseksi.

Teollinen laadunvarmistus tuottaa runsaasti digitaalisia asiakirjoja, joiden perusteella työvaiheet, materiaalit, olosuhteet ja aikataulupito voidaan todentaa yritys- ja henkilötasolle asti.

Digitaalisten asiakirjojen laatimisen yhteydessä työvaiheet analysoidaan ja todennetaan poikkeamat sopimuslaadusta tai todennetaan niiden täyttävän kaikki asetut vaatimukset.

Työvaiheiden ja materiaalien vertaaminen esitettyihin vaatimuksiin on todennettava pätevästi toimisto-olosuhteissa, koska työmaakierroksen aikana se on mahdotonta tehdä luotettavasti.

rakennustyön laadunvarmistus

Ennakoiva rakennustyön laadunvarmistus on taloudellisesti erittäin tuottavaa

Rakennustuotannossa toistetaan jatkuvasti samoja laatuvirheitä, jotka olisivat toistuvina kestämättömiä esimerkiksi laiva- tai autoteollisuudessa. Teollinen laadunvarmistus tarkoittaa ennakoivaa, jatkuvaa, määrämuotoista ja tuotantolähtöistä toimintamallia sopimuslaadun varmistamiseksi. Teollinen laadunvarmistus rakennusprojekteissa edellyttää yhteistoimintaa kaikkien osapuolien kanssa tuotetoimittajista tilaajaan ja rakennusvalvontaviranomaisiin.

Ennakoivassa laadunvarmistuksessa osapuolten tiedossa on sopimusasiakirjojen, suunnitelmien, viranomaismääräysten ja –ohjeiden sekä hyvän rakennustavan mukaiset vaatimukset ennen työvaiheiden aloitusta. Teollisen laadunvarmistuksen tarkoituksena on todentaa, että työvaiheet suoritetaan sopimusten ja aikataulujen mukaisesti sekä tuotevalmistajien määrittelemissä olosuhteissa esimerkiksi lämpötilan ja kosteuden suhteen.

Teollinen laadunvarmistus tuottaa runsaasti asiakirjoja joiden perusteella työvaiheiden todentaminen on mahdollista. Asiakirjojen määrämuotoisuus ja tehokkaat hakutoiminnot luovat mahdollisuudet tuottavalle liiketoiminnalle ja yrityksen omistajien tuotto-odotukset sijoitetulle pääomalle.

Teollisen laadunvarmistuksen avulla voidaan välttää riitatapausten oikeuskäsittelyt ja maineen menetykset joiden merkitys korostuu erityisesti pörssiyhtiöissä.

Laatuvirheiden korjauskustannukset ovat pois yrityksen tuloksesta ja vaativat lehmänhermoisia henkilöresursseja

Työnaikaisia laatuvirhekustannuksia ei yleensä rakennustyön aikana havainnoida, mikäli ne eivät johdu esimerkiksi suunnitteluvirheistä tai suunnitelma-asiakirjojen viivästyksestä.

Ennakoiva rakennustyön laadunvarmistus on tutkimusten mukaan kustannustehokkain tapa toteuttaa laadunvalvontaa.

Mikäli laatuvirhe joudutaan korjaamaan työsuoritusten aikana ovat kustannukset 50-kertaiset ennakoivan laadunvarmistuksen kustannuksiin nähden ja 100-kertaiset, mikäli virhe joudutaan korjaamaan, kun lopputulos on luovutettu tilaajalle tai käyttäjälle.

Kun korjaustyö riitautetaan, niin kulut keskimäärin lisääntyvät käräjäoikeuskäsittelyssä 25 000 € ja hovioikeuskäsittelyssä edelleen 25 000 €.

Onnistumisen edellytykset pesuhuoneen lattian korjauskustannusten 300‑kertaistamiseksi

Esimerkkinä voidaan esittää pesuhuoneen lattian kallistusten korjauksesta aiheutuvat kokemusperäiset korjauskustannukset, mikäli virheellistä työsuoritusta ei havaita ja korjata ajoissa.

Tapahtumaketju Kulut Kulukerroin Uccomaster käyttöaika
Virhe havaitaan tarkastusmittauksen yhteydessä ja korjataan ennen vedeneristystyön aloitusta. 250 € 1x yli 25 päivää
Virhe havaitaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä ja korjataan, kun kaikki rakenteet ovat valmiina ja tila loppusiivottu. 12 500 € 50x yli 3,5 vuotta
Virhe havaitaan asukkaan toimesta käytön aikana ja korjataan reklamoinnin jälkeen. 25 000 € 100x yli 7 vuotta
Asiantuntija tarkastaa pesuhuoneen ja todentaa virheet, mutta asia riitautetaan. Asiamies nostaa kanteen ja se käsitellään käräjäoikeudessa. Pesuhuone korjataan. 50 000 € 200x yli 14 vuotta
Käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan ja se käsitellään hovioikeudessa. Pesuhuone korjataan. 75 000 € 300x yli 21 vuotta